Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím zásilkového obchodu firmy Markéta Chmelová, Kvasiny 382, 51702 Kvasiny

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na etiketě obalu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vadu, musí tyto skutečnosti sdělit písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Pro toto sdělení může zákazník použít tel.číslo 776606066 nebo email glamourlashes@centrum.cz Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím zásilkového obchodu firmy Markéta Chmelová.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, apod.).

2. Místo uplatnění

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje především na reklamačním oddělení firmy Markéta Chmelová., Sokolská 475 517 50, Častolovice., kontakt: 776606066 nebo glamourlashes@centrum.cz, a to prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL). Osobní vyřízení reklamace je možné. Požadavek na výměnu (v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele) dosud nepoužité vadné věci je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího. Pro bezproblémové vyřízení reklamace se zákazník prokazuje vyplněným prodejním dokladem.

3. Způsob uplatnění

K reklamaci přikládejte doklad o nákupu, průvodní dopis s popisem závady. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití). Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem (30 dnů), pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

4. Postup řešení reklamací

Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.11.2015 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Markéta Chmelová, odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, tzn. že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit, tak jak je uvedeno výše. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.